THT_FW_NAME    37 dev/microcode/tht/build.c 	fd = open(THT_FW_NAME, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
THT_FW_NAME    39 dev/microcode/tht/build.c 		err(1, "%s", THT_FW_NAME);
THT_FW_NAME    46 dev/microcode/tht/build.c 		err(1, "%s write", THT_FW_NAME);
THT_FW_NAME    48 dev/microcode/tht/build.c 		errx(1, "%s: short write", THT_FW_NAME);