resume_pop_fs     165 arch/i386/i386/trap.c 	    resume_pop_fs[], resume_pop_gs[];
resume_pop_fs     307 arch/i386/i386/trap.c 				resume = (int)resume_pop_fs;